datina

Prin educație, spre tradiții

Nevoia obiectivă de a ţine pasul cu ritmul schimbărilor ce intervin în viaţa societăţii, necesitatea dezvoltării personale, dorinţa de autodepăşire, de perfecţionare continuă, lipsa locurilor de muncă, lipsa unei meserii, necesitatea readucerii la viaţă a tradiţiilor strămoşilor noştri, nevoia de a relaţiona şi de a împărtăşi experienţa între adulţii din oraşul şi raionul Orhei au constituit premise importante pentru a iniţia şi a implementa în regiune un proiect,  care prin aplicarea unor metode nonformale de educaţie le-ar oferi adulţilor şansa de a obţine o calificare profesională sau de creştere a competenţelor profesionale, le-ar favoriza dezvoltarea personalităţii, orientîndu-i spre rezolvarea problemelor importante şi către noi moduri de soluţionare a

Astfel, recent în or. Orhei Asociaţia Obştească Asociaţia Umanitară „FILANTROPIA CREŞTINĂ” în parteneriat cu Asociaţia Obştească  “DVV INTERNATIONAL MOLDOVA ” a lansat un nou proiect de educaţie a adulţilor – „DATINA OMULUI CU ÎNVĂŢĂTURĂ”, obiectivul general al căruia este dezvoltarea personală şi socio-profesională a persoanelor adulte în Orhei. Printre obiectivele specifice proiectului în cauză sunt: formarea socio-culturală şi motivarea spiritului civic a persoanelor adulte; susţinerea femeilor social-defavorizante în procesul de profesionalizare, angajare în cîmpul muncii; promovarea activităţilor ca modele de bună practică pentru societate. Asociaţia si-a propus ca scop ajutorarea persoanelor mature, în special a celor provenite din mediile social–vulnerabile (persoane din  familii monoparentale, ex-deţinute, persoane cu probleme de adaptare în mediul social îndată după părăsirea sistemului social de protecţie, persoane care deseori au o pregătire precară şi care au nevoie de sprijin social şi mai ales educaţional) să dobândească noi cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini, interese sau valori, experienţe individuale / de grup care rezultă din învăţare. Prin intermediul acestui proiect de Educaţie a adulţilor, pe langă achiziţia de cunoştinţe, priceperi sau deprinderi, asociaţia îşi doreşte ca să le fie beneficiarilor dezvoltate aptitudinile, capacităţile de creativitate, de integrare a noilor cunoştinţe în practică, cu alte cuvinte de a-i învaţa mereu cum să-şi pună mai eficient în valoare aptitudinile şi să-şi dezvolte potenţialul existent. Din acest motiv au fost propuse activităţi de formare în grupuri, care credem că vor provoca şi schimbări la nivelul stilului de comportament.

 Întru realizarea obiectivelor şi scopului nominalizate mai sus, Asociaţia Umanitară “Filantropia Creştină” şi-a propus desfăşurarea următoarelor activităţi educative: instruirea profesională la meseria “Cusător”, activităţi de formare socio-culturală şi sesiuni de instruire în arta broderiei şi a confecţionării obiectelor artizanale.

Potrivit proiectului, este preconizată instruirea profesională la meseria „Cusător” a 20 de femei provenite din medii social defavorizate în două sesiuni a cîre 10 persoane, în perioada aprilie – octombrie 2016.  Acestea vor fi în general fete tinere din mediul urban şi rural. Ele, pe parcursul a 3 luni vor dobândi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de cusătorie în spaţii special amenajate şi dotate cu tehnică modernă. În prezent deja sunt instruite după un program special la meseria respectivă 9 persoane adulte din regiune, care beneficiază de serviciile unui formator cu experienţă în domeniul vizat. Ridicarea interesului faţă de meseria „Cusător” în primul rînd se datorează aplicării nemijlocite în practică a cunoştinţelor teoretice în atelierul de croitorie dotat cu maşini de cusut şi brodat performante, de care a beneficiat asociaţia datorită suportului financiar al Ambasadei Republicii Federale Germania în anul 2015. Oportunitatea de a  învăţa să-şi confecţioneze ii naţionale proprii şi alte obiecte vestimentare, precum sunt veşmintele bisericeşti, fusta, rochia, pantaloni, etc. constituie un alt factor stimulator pentru beneficiare de a frecventa cursurile de „Cusător”.  Însuşirea unei noi meserii pentru majoritatea beneficiarelor acestor cursuri le inspiră încredere în sine şi în posibilitatea de a se integra în cîmpul muncii sau de aşi dezvolta propria afacere şi de aşi îmbunătăţi situaţia materială.

În scopul renaşterii naţionale a tradiţiilor culturale ale strămoşilor noştri, precum sunt brodatul manual, croşetatul, confecţionarea obiectelor artizanale, promovării portului naţional, Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină” şi-a propus organizarea a 14 sesiuni de instruire în arta broderiei şi a confecţionării obiectelor artizanale, în cadrul proiectului, pentru minim 20  de persoane. Beneficiarii acestor formări vor avea posibilitatea de a însuşi şi dezvolta anumite abilităţi, tehnici în domeniul artei şi de a-şi confectiona propriile costume populare sau alte obiecte tradiţionale.

Necesitatea dezvoltării personale a adulţilor pe tot parcursul vieţii, împărtăşirii experienţelor proprii între adulţi şi acumulării unor noi cunoştinţe în diverse domenii, precum: cultură, istorie, iniţiativă civică, sănătate, etc de asemenea a servit un imbold pentru a prelungi desfăşurarea activităţilor socio-culturale iniţiate anterior în cadrul proiectului Clubul de educaţie a adulţilor „Omul cu învăţătură”. Deaceea,  Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină” a preconizat desfăşurarea a încă 14 sesiuni de formare socio-culturală pentru o perioadă de 7 luni în cadrul acestui proiect.

Lipsa surselor de existenţă, situaţia materială grea, starea precară a sănătăţii a multor persoane adulte, în etate, neajutorate din regiune, care deja au pierdut capacitatea de muncă din diferite motive, constituie un alt factor important care nu putea fi trecut cu vederea de către autorul proiectului, Aga Sergiu, preot, paroh al Bisericii “Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din or. Orhei, care a venit cu ideea de a alina suferinţele unor asemenea persoane şi a diminua într-o oarecare măsură din problemele cu care se confruntă. În acest sens ne propunem ca prin combinarea celor două obiective să fie posibilă confecţionarea unor bunuri: cum ar fi costumele populare cusute de către cursante la practică şi brodate de către membrii Clubului „Omul cu învățătură” ce vor participa la ședințele de formare, care ulterior vor fi vândute în vederea obținerii unei continuități pentru activităţile lansate de proiect şi ajutorarea acestor categorii de persoane.

Asociaţia Umanitară “FILANTROPIA CREŞTINĂ” speră că implementarea Proiectului „DATINA OMULUI CU ÎNVĂŢĂTURĂ” în această perioadă complicată pentru Republica Moldova va constitui un element de pornire spre prosperitate, iar activităţile  educative propuse vor readuce în comunitatea din Orhei entuziasmul şi cultura strămoşilor noştri de a  munci, de a făuri şi de a fi mai buni, de a căuta şi a găsi în noi potenţialul intelectual şi fizic necesar  şi de a valorifica propriile resurse pentru soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm.

 Lilia Vişanu , coordonator proiect

Copyright © 2018 datina.md
Site elaborat de IDSI